Meteorolojik Verilerin Rüzgar Hızı Tespitinde Kullanılması

Hazırlayanlar: İsmail KIRBAŞ, Zeynep ÖZGER

Öncelikle analiz işlemleri için gerekli olan kütüphanelerimizi yüklüyoruz.

#setwd("c:/R kurs")
library(bReeze)
library(rattle)
library(Hmisc, quietly=TRUE)
library(corrplot, quietly=TRUE)
library(fBasics, quietly=TRUE)
library(randomForest, quietly=TRUE)

Veri setimize internet üzerinden https://raw.githubusercontent.com/ismkir/myrepo1/master/arv.csv adresiyle ulaşabilirsiniz.

dosyaYolu="https://raw.githubusercontent.com/ismkir/myrepo1/master/arv.csv"
crv$seed <- 42 
crs$dataset <- read.csv(dosyaYolu, na.strings=c(".", "NA", "", "?"), strip.white=TRUE, encoding="UTF-8")
rv <- read.csv(dosyaYolu, na.strings=c(".", "NA", "", "?"), strip.white=TRUE, encoding="UTF-8")
set.seed(crv$seed) 

Veri seti model oluşturulurken eğitim, validasyon ve test işlemlerinde kullanılmak üzere 3 parçaya ayrılır.

crs$nobs <- nrow(crs$dataset) # 4464 observations 
crs$sample <- crs$train <- sample(nrow(crs$dataset), 0.7*crs$nobs) # 3124 observations
crs$validate <- sample(setdiff(seq_len(nrow(crs$dataset)), crs$train), 0.15*crs$nobs) # 669 observations
crs$test <- setdiff(setdiff(seq_len(nrow(crs$dataset)), crs$train), crs$validate) # 671 observations
crs$input <- c("RuzgarYonu", "HavaBasinci", "BagilNem", "SolarRadyasyon",
        "ToprakSicakligi", "HavaSicakligi")

crs$numeric <- c("RuzgarYonu", "HavaBasinci", "BagilNem", "SolarRadyasyon",
         "ToprakSicakligi", "HavaSicakligi")

Modelimizde hedef değişken olarak rüzgar hızı belirlenmiştir. Zaman parameteresi model içerisinde değerlendirmeye alınmamaktadır.

crs$categoric <- NULL
crs$target <- "RuzgarHizi"
crs$risk  <- NULL
crs$ident  <- "Zaman"
crs$ignore <- NULL
crs$weights <- NULL

Veri setinden elde edilen değişken tipleri aşağıdaki gibidir.

# değişken tipleri listeleniyor
contents(crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$risk, crs$target)])
## 
## Data frame:crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$risk, crs$target)]  3124 observations and 7 variables  Maximum # NAs:0
## 
## 
##         Storage
## RuzgarYonu   integer
## HavaBasinci   double
## BagilNem     double
## SolarRadyasyon integer
## ToprakSicakligi double
## HavaSicakligi  double
## RuzgarHizi   integer

Veri seti özeti aşağıdaki gibidir.

summary(crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$risk, crs$target)])
##  RuzgarYonu   HavaBasinci    BagilNem   SolarRadyasyon 
## Min.  : 0.0  Min.  : 999.1  Min.  : 0.00  Min.  :  3.0 
## 1st Qu.:118.0  1st Qu.:1005.0  1st Qu.:30.70  1st Qu.: 20.0 
## Median :189.0  Median :1006.9  Median :45.40  Median : 117.5 
## Mean  :175.4  Mean  :1007.1  Mean  :47.54  Mean  : 354.4 
## 3rd Qu.:224.0  3rd Qu.:1009.3  3rd Qu.:64.90  3rd Qu.: 730.0 
## Max.  :359.0  Max.  :1015.2  Max.  :98.40  Max.  :1402.0 
## ToprakSicakligi HavaSicakligi   RuzgarHizi  
## Min.  :22.60  Min.  :10.40  Min.  : 0.000 
## 1st Qu.:28.90  1st Qu.:18.75  1st Qu.: 4.000 
## Median :31.00  Median :21.96  Median : 6.000 
## Mean  :30.81  Mean  :22.93  Mean  : 5.671 
## 3rd Qu.:32.80  3rd Qu.:25.93  3rd Qu.: 7.000 
## Max.  :36.80  Max.  :42.09  Max.  :13.000

Rüzgar hızı histogram dağılımı

hist(rv[,5],xlab = "Rüzgar Hızı (m/s)",main="Rüzgar Hızı Histogram Grafiği",col = "lightblue", border = "black")

Pearson metoduna göre değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi

crs$cor <- cor(crs$dataset[crs$sample, crs$numeric], use="pairwise", method="pearson")
crs$ord <- order(crs$cor[1,])
crs$cor <- crs$cor[crs$ord, crs$ord]
print(crs$cor)
##         HavaBasinci SolarRadyasyon HavaSicakligi  BagilNem
## HavaBasinci   1.00000000   0.05992551 -0.248533921 0.04738816
## SolarRadyasyon  0.05992551   1.00000000  0.638047100 -0.60674434
## HavaSicakligi  -0.24853392   0.63804710  1.000000000 -0.78366588
## BagilNem     0.04738816  -0.60674434 -0.783665883 1.00000000
## ToprakSicakligi -0.64970973  -0.33675827  0.176407035 -0.11519363
## RuzgarYonu   -0.35571505  -0.02548694 -0.002601363 0.13086800
##         ToprakSicakligi  RuzgarYonu
## HavaBasinci     -0.6497097 -0.355715053
## SolarRadyasyon    -0.3367583 -0.025486937
## HavaSicakligi     0.1764070 -0.002601363
## BagilNem       -0.1151936 0.130868001
## ToprakSicakligi    1.0000000 0.384415425
## RuzgarYonu      0.3844154 1.000000000

Korelasyonların grafik görüntüsü aşağıda görülmektedir.

corrplot(crs$cor, mar=c(0,0,1,0))
title(main="Correlation aylik_ruzgar_verisi.csv using Pearson",sub=paste("AB 2017- R ile Veri Analizi"))

Random Forest metodu ile model oluşturulur.

crs$rf <- randomForest::randomForest(RuzgarHizi ~ .,
                   data=crs$dataset[crs$sample,c(crs$input, crs$target)], 
                   ntree=500,
                   mtry=2,
                   importance=TRUE,
                   na.action=randomForest::na.roughfix,
                   replace=FALSE)
crs$rf
## 
## Call:
## randomForest(formula = RuzgarHizi ~ ., data = crs$dataset[crs$sample,   c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 2, importance = TRUE,   replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) 
##        Type of random forest: regression
##           Number of trees: 500
## No. of variables tried at each split: 2
## 
##      Mean of squared residuals: 0.9986316
##           % Var explained: 77.4

Rüzgar Hızını etkileyen tüm etmenlerin model sonuçlarına göre sıralı hali bar grafiği şeklinde aşağıda yer almaktadır.

rn <- round(randomForest::importance(crs$rf), 2)
rn[order(rn[,1], decreasing=TRUE),]
##         %IncMSE IncNodePurity
## RuzgarYonu    97.98    1534.17
## HavaBasinci    88.11    931.06
## BagilNem     82.02    1604.42
## HavaSicakligi   74.19    1358.55
## ToprakSicakligi  71.15    989.49
## SolarRadyasyon  66.42    1742.68
barplot(rn[order(rn[,1], decreasing=TRUE),1])

Rüzgar Hız dağılımının rüzgar gülü formatında grafiksel gösterimi aşağıda verilmiştir.

set40 <- set(height=40, v.avg=rv[,5], dir.avg=rv[,2])
set30 <- set(height=30, v.avg=rv[,5], dir.avg=rv[,2])
set20 <- set(height=20, v.avg=rv[,5])
ts <- timestamp(timestamp=rv[1:4464,1])
## Pattern found: %Y-%m-%d %H:%M:%S
neubuerg <- mast(timestamp=ts, set40)
neubuerg <- clean(mast=neubuerg)
## Cleaning set 1...
## 105 samples lower than 0.4 replaced by 'NA' in average wind speed
# plot v vs. dir
polar.plot(mast=neubuerg)

rmarkdown::render(file=file.choose(),output_format="html")
rmarkdown::render(file.choose(),encoding="UTF-8",output_format="pdf_document")