Çalışmamız TÜIK verilerinden faydalanarak yapılmıştır.2010-2015 yılları arasnda belli sektörlerde ARGE faaliyetleri için yapılan harcamaları görselleştirme amaçlı R üzerinde kodlama ile bazı grafikler elde edilmiştir. Öncelikle tüm sektörlerde ARGE toplam harcama tutarları yıllara göre gösterilmiştir. Ardından Sektörlere göre gruplandırma yapılıp harcamaların detaylı kırılımları gösterilmiştir. Daha sonra harcama türüne göre sektörel paylar verilmiştir.

Grafik 1:

Aşağıdaki kod kullanılarak yıllara göre toplam ARGE harcamalarını görmek adına sütun grafik oluşturulmuştur.

library(tidyverse)
library(readxl)
tablo<-read_excel("data.xls")
tum_toplam <- tablo %>% filter(tur == 'tumu')
gra_toplam <- ggplot(data=tum_toplam,aes(x=yil,y=toplam)) + geom_bar(stat="identity",fill="red")
gra_toplam+
 labs(x="Yıllar",y="Harcama Tutarı",title="Yıllara Göre Toplam ARGE Harcamaları")+
 theme(legend.position = "top",plot.title = element_text(hjust=0.5))

Grafik 2:

Öncelikle veri düzenlenip gerekli gruplamalar yapıldıktan sonra elde edilen yeni tablo grafik oluşturmak için kullanılmıştır. Kod yardımıyla sektörler 2010-2015 yılları arası toplam harcama miktarına göre azalan sırayla gösterilmiştir.

 sektorler_alanlar=tablo %>% 
 select (tur,pers_harc,diger_cari,makine,sabit_tesis)%>%
 gather(key=parametre,value=deger,-tur)%>%
 group_by(tur,parametre) %>%
 summarise(deger=sum(deger))
 
sektor_harc_graf= ggplot(data=sektorler_alanlar,
     aes(x=ordered(tur,levels=c("tumu","yuksekogretim","ticari","kamu")),y=deger,
     fill=ordered(parametre,levels=c("pers_harc","diger_cari","makine","sabit_tesis"))))+
     geom_bar(stat="identity",position="dodge") + labs(fill="")

sektor_harc_graf+
 labs(x="Sektörler",y="Harcama Tutarı",title="Sektörlere Göre ARGE Harcama Alanları")+
 theme(legend.position = "top",plot.title = element_text(hjust=0.5))

Aşağıda sektör bazında yapılan toplam arge harcamalarının yıllara göre değişiminin izlenebileceği grafik oluşturulmuştur.

yil_data=tablo %>% filter(tur != 'tumu')
gra_yillar <- ggplot(yil_data, aes(x=yil, y=toplam, fill=yil))+
geom_bar(width = 1, stat = "identity")+
facet_wrap(~tur)
gra_yillar+
 labs(x="Yıllar",y="Harcama Tutarı",title="Sektörlere Göre ARGE Harcamalarının Yıllık Değişimi")+
 theme(plot.title = element_text(hjust=0.5))

Aşağıda harcama alanlarına göre ayrı ayrı tüm sektörlerin ilgili harcama alanlarında payları gösterilmiştir.

Grafik 3: Personel harcamalarına göre sektörlerin yüzdesel dağılımı

per <- tablo %>% group_by(tur) %>% summarise(pers_harc=sum(pers_harc))
pper <- per %>% filter(tur != 'tumu')

pper2<-
 pper%>%
 mutate(pers_harc_yuzde=pers_harc/sum(pers_harc),
     pers_harc_position = 1-(cumsum(pers_harc_yuzde)-pers_harc_yuzde/2))

p<- ggplot(pper2, aes(x="", y=pers_harc_yuzde, fill=tur))+ 
 geom_bar(width = 1, stat = "identity")

pie_pers <- p + coord_polar("y",direction=-1) + 
 theme_void() +
 geom_text(aes(label = paste0("%",round(pers_harc_yuzde,4)*100),y=pers_harc_position,x=1.1),size=6,angle=0) +
 labs(fill="", title="Ar-Ge Personel Harcama Oranları") +
 theme(legend.position="top",
    plot.title=element_text(hjust=0.5))
pie_pers

Grafik 4: Diğer cari harcamalara göre sektörlerin yüzdesel dağılımı

cari <- tablo %>% group_by(tur) %>% summarise(cari_harc=sum(diger_cari))
ccari <- cari %>% filter(tur != 'tumu')

ccari2<-
 ccari%>%
 mutate(cari_harc_yuzde=cari_harc/sum(cari_harc),
     cari_harc_position = 1-(cumsum(cari_harc_yuzde)-cari_harc_yuzde/2))

p<- ggplot(ccari2, aes(x="", y=cari_harc_yuzde, fill=tur))+ 
 geom_bar(width = 1, stat = "identity")

pie_cari <- p + coord_polar("y",direction=-1) + 
 theme_void() +
 geom_text(aes(label = paste0("%",round(cari_harc_yuzde,4)*100),y=cari_harc_position,x=1.1),size=6,angle=0) +
 labs(fill="", title="Ar-Ge Diğer Cari Harcama Oranları") +
 theme(legend.position="top",
    plot.title=element_text(hjust=0.5))
pie_cari

Grafik 5: Makine Teçhizat harcamalarına göre sektörlerin yüzdesel dağılımı

makine <- tablo %>% group_by(tur) %>% summarise(makine_harc=sum(makine))
mmakine <- makine %>% filter(tur != 'tumu')

mmakine2<-
 mmakine %>%
 mutate(makine_harc_yuzde=makine_harc/sum(makine_harc),
     makine_harc_position = 1-(cumsum(makine_harc_yuzde)-makine_harc_yuzde/2))
 
p<- ggplot(mmakine2, aes(x="", y=makine_harc_yuzde, fill=tur))+ 
 geom_bar(width = 1, stat = "identity")

pie_makine <- p + coord_polar("y",direction=-1) + 
 theme_void() +
 geom_text(aes(label = paste0("%",round(makine_harc_yuzde,4)*100),y=makine_harc_position,x=1.1),size=6,angle=0) +
 labs(fill="", title="Ar-Ge Makine Harcama Oranları") +
 theme(legend.position="top",
    plot.title=element_text(hjust=0.5))
pie_makine

Grafik 6: Sabit tesis harcamalarına göre sektörlerin yüzdesel dağılımı

tesis <- tablo %>% group_by(tur) %>% summarise(tesis_harc=sum(sabit_tesis))
ttesis <- tesis %>% filter(tur != 'tumu')

ttesis2<-
 ttesis %>% 
 mutate(tesis_harc_yuzde=tesis_harc/sum(tesis_harc),
     tesis_harc_position = 1-(cumsum(tesis_harc_yuzde)-tesis_harc_yuzde/2))

p<- ggplot(ttesis2, aes(x="",y=tesis_harc_yuzde, fill=tur))+ 
 geom_bar(width = 1, stat = "identity")

pie_tesis <- p + coord_polar("y",direction=-1) +
 theme_void() +
 geom_text(aes(label = paste0("%",round(tesis_harc_yuzde,4)*100),y=tesis_harc_position,x=1.1),size=6,angle=0) +
 labs(fill="", title="Ar-Ge Sabit Tesis Harcama Oranları") +
 theme(legend.position="top",
    plot.title=element_text(hjust=0.5))
pie_tesis