Proje Konusu

Tuik verisi ile hazırlanan bu projede, belediyelerin 1994 ile 2014 yılları arasında hangi su kaynaklarından ne kadar m^3 su çektiklerini gösteren bir projedir. Veri için : http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1578

Yukarıda su kaynakları tiplerinin yıllara göre değişimi grafikte özetlenmiştir.

Bu grafikta akarsu özel olarak incelenmiştir. Dikkat edilirse 2014 yılında maksimum seviyeye ulaşmıştır. Buna etki eden en önemli faktörlerden birisi o dönemdeki yağış miktarının yüksekliği olabilir.

R kodumuz

R kodu aşağıda yer almaktadır.

library(tidyverse)
sular=read.table("sular.csv",header=T, sep=";")
sular2=
  sular%>%
  gather(key=YIL,value=su,-tip)
ggplot(data=sular2,aes(x=tip,y=su,fill=YIL))+geom_bar(stat="identity",position = "dodge")

akarsu=
  sular2%>%
  filter(tip=="Akarsu")  
ggplot(data=akarsu,aes(x=tip,y=su,fill=YIL))+geom_bar(stat="identity",position = "dodge")

Sonuç

1994-2014 yılları arasında belediyelerin kullandığı su kaynaklarına göre dağılımı görülmüştür. Su kullanımında akarsu kaynağını incelediğimizde 2014 yılında kullanımın arttığı görülmektedir.

İletişim

Utku Erdoğan

İTÜ İşletme Mühendisliği

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek lisans 1. Sınıf

E-mail:utkuerdogan100@gmail.com

Linkedin:linkedin.com/in/utkuerdogan/

İsmail Yoşumaz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Dumlupınar Üniversitesi